Regulamin aplikacji mobilnej Euros Cloud

REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI MOBILNEJ EUROS CLOUD

 

1. Definicje

Administrator Euros Energy sp. z o.o. z siedzibą w Koprkach, ul. Macieja Rataja 4F, 05-850 Koprki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 0000363994, NIP: 5242717218, kapitał zakładowy w wysokości 442.200 złotych, e-mail: office@eurosenergy.com.
Aplikacja aplikacja mobilna Euros Cloud, która umożliwia zdalne zarządzanie Urządzeniami, instalowana na urządzeniu mobilnym Użytkownika.
Konto konto prowadzone dla Użytkownika przez Administratora pod unikalną nazwą (login), będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o Urządzeniach. Konto zabezpieczone jest hasłem ustalanym przez Użytkownika w trakcie rejestracji Konta.
Regulamin niniejszy dokument
RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Usługi usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji, a także każda usługa wykonana drogą elektroniczną świadczona bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, a w szczególności zawieranie umów online, dostarczanie newslettera.
Ustawa ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
Urządzenia domowe instalacje, które znajdują się w ofercie Administratora, a które zostały zainstalowane u Użytkownika. Szczegółowe wskazanie Urządzeń oraz instrukcji ich użytkowania stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
Użytkownik pełnoletnia osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego.

2. Postanowienia wstępne

2.1 Regulamin określa zasady funkcjonowania Aplikacji, a także zasady świadczenia Usług za jej pośrednictwem.

2.2 Korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji wymaga uprzedniego zaakceptowania przez niego warunków Regulaminu. Akceptacja odbywa się podczas pierwszego uruchomienia Aplikacji.

2.3 Aplikacja oraz wszelkie zawarte w niej materiały i informacje, treści, logotypy, elementy graficzne, znaki towarowe, stanowią przedmiot praw wyłącznych Administratora lub podmiotów trzecich, które wyraziły na rzecz Administratora zgodę na korzystanie z nich.

 

3. Wymagania techniczne oraz warunki świadczenia Usług

3.1 Korzystanie z Aplikacji możliwe jest na urządzeniach obsługujących systemy operacyjne w wersji Android 4.4 lub nowszej oraz iOS 10.0 lub nowszej.

3.2 Aplikacja dostępna jest do pobrania poprzez internetowy sklep Google Play (dla urządzeń z systemem Android) oraz AppStore (dla urządzeń Apple z systemem IOS). W celu pobrania Aplikacji konieczne jest połączenie z siecią Internet.

3.3 Pobranie Aplikacji z dedykowanych dla danego oprogramowania sklepów, jak również korzystanie z oferowanych za jej pośrednictwem Usług jest bezpłatne.

3.4 Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji pokrywa Użytkownik we własnym zakresie na podstawie umowy zawartej z operatorem telekomunikacyjnymi lub innym dostawcą Internetu.

3.5 W celu poprawnego działania Aplikacja musi uzyskać dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym Użytkownika:

3.5.1 Odczyt/Zapis do karty pamięci lub wewnętrznej pamięci urządzenia(Read/Write Internal/External);

3.5.2 Dostęp do Internetu (Internet Access);

3.5.3 Powiadomienia zdalne (Push notifications);

3.6 Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia aktualizacji Aplikacji. Użytkownik będzie informowany o możliwości pobrania nowej aktualizacji przy logowaniu się do Aplikacji. Brak aktualizowania Aplikacji może wiązać się z niemożnością korzystania z niej.

3.7 Z korzystaniem z Usług związane są następujące szczególne zagrożenia:

3.7.1 ryzyko zainfekowania urządzenia mobilnego Użytkownika przez niepożądane oprogramowanie;

3.7.2 ryzyko dostępu osób nieuprawnionych do urządzenia mobilnego Użytkownika (np. ataki hakerskie);

3.8 Administrator stosuje oprogramowanie uniemożliwiające lub znacznie utrudniające włamania się do urządzenia mobilnego, z którego korzysta Użytkownik.

3.9 Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

3.10 Administrator informuje o następujących funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony oraz mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem:

3.10.1 Aplikacja wymaga dostępu do Internetu, który może być blokowany przez lokalny Firewall lub ustawienia ograniczenia transmisji danych w urządzeniu mobilnym;

3.11 Usługi świadczone są wyłącznie za zgodą Użytkownika, która może zostać wyrażona poprzez zainstalowanie Aplikacji i akceptację Regulaminu lub w inny, wyraźny sposób.

3.12 Rezygnacja z Usług może mieć miejsce poprzez odstąpienie od umowy, wypowiedzenie umowy lub zgłoszenie Administratorowi w inny sposób chęci zakończenia korzystania z Usługi.

3.13 Administrator zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy bez wad.

 

4. Ogólne zasady korzystania z aplikacji

4.1 W celu rozpoczęcia korzystania z Aplikacji Użytkownik zobowiązany jest do zarejestrowania Konta oraz akceptacji Regulaminu.

4.2 Użytkownik otrzyma na wskazany adres e-mail potwierdzenie zawarcia umowy na świadczenie Usług.

4.3 Po utworzeniu Konta, Użytkownik będzie mógł je uzupełnić o dodatkowe dane oraz o posiadane Urządzenia.

4.4 Powiązanie Urządzenia z Kontem umożliwia jego zdalny monitoring oraz sterowanie tym Urządzeniem wraz z przynależnymi do niego elementami.

4.5 Za pomocą Aplikacji, Użytkownik może w szczególności regulować temperaturę powietrza w budynku, temperaturę wody, a także odczytać temperaturę powietrza na zewnątrz, zmieniać tryb pracy urządzenia, dopuszczać Grzanie lub Chłodzenie powietrza oraz grzanie wody, odczytać stan błędów urządzenia, włączyć lub wyłączyć cyrkulację wody.

4.6 Na Koncie widoczne będą dane diagnostyczne z Urządzeń na podstawie których Użytkownik będzie mógł podejmować czynności mające na celu optymalizację ich pracy oraz dostosowanie do indywidualnych potrzeb Użytkownika.

4.7 Użytkownik będzie informowany za pośrednictwem Aplikacji o zbliżającym się terminie wykonania obowiązkowego serwisu Urządzenia.

4.8 Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie powiadomień o aktualnym stanie prac Urządzeń. Powiadomienia takie będą wysyłane w następujących przypadkach:

4.8.1 odczyty temperatur powietrza wewnątrz

4.8.2 odczyty temperatur wody

4.8.3 błędy urządzenia

4.9 Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie na wskazany adres e-mail informacji handlowych pochodzących od Administratora.

4.10 Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie na wskazany adres e-mail informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Administratora.

 

5. Reklamacje

5.1 Usługa może być reklamowana, jeżeli w trakcie korzystania z Usługi, Użytkownik stwierdzi, iż jest ona świadczona w sposób niezgodny prawem lub z umową lub Regulaminem.

5.2 Użytkownik może złożyć reklamację drogą pocztową na wskazany w Regulaminie adres Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@eurosneergy.com.

5.3 W reklamacji Użytkownik zobowiązany jest wskazać jej przyczyny oraz swoje dane identyfikacyjne, a także określić zakres swojego żądania.

5.4 Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Użytkownika o sposobie jej załatwienia.

5.5 Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed sądem polubownym. Wniosek wnosi się do sądu polubownego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Użytkownika albo siedzibę Administratora. W przypadku Administratora właściwym jest Stały Sąd Polubowny przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie (www.wiih.org.pl). Informacje o sposobie dostępu do tego trybu i procedurze rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl. Użytkownik może również złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.

5.6 Administrator oświadcza, iż nie wyraża woli na korzystanie z pozasądowego systemu rozwiązywania sporów w sprawach konsumenckich.

 

6. Prawo odstąpienia od umowy

6.1 W zakresie nieuregulowanym w niniejszym punkcie do umów zawartych pomiędzy Administratorem, a Użytkownikiem zastosowanie mają postanowienia Ustawy.

6.2 Z zastrzeżeniem ust. 6.10 i 6.11, Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla:

6.2.1 umowy, w wykonaniu której Administrator wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Użytkownika lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik;

6.2.2 umowy, która obejmuje wiele rzeczy dostarczanych osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części;

6.2.3 umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

6.2.4 dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

6.3 Użytkownik może odstąpić od umowy, składając Administratorowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do Ustawy, wysyłając go po wypełnieniu na adres e-mail Administratora. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

6.4 Administrator niezwłocznie potwierdzi Użytkownikowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną.

6.5 Administrator ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, zwrócić Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Administrator dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6.6 Administrator może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Użytkownika do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.7 Jeżeli Użytkownik wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Administratora, Administrator nie jest zobowiązany do zwrotu Użytkownikowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6.8 Użytkownik ma obowiązek zwrócić rzecz Administratorowi niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Użytkownik ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

6.9 Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6.10 Jeżeli Użytkownik wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 Ustawy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

6.11 Prawo odstąpienia nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umowy:

6.11.1 o świadczenie usług, jeżeli Administrator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo odstąpienia od umowy;

6.11.2 w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Administrator nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

6.11.3 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Użytkownika lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

6.11.4 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

6.11.5 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6.11.6 w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

6.11.7 w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Administrator nie ma kontroli;

6.11.8 w której Użytkownik wyraźnie zażądał, aby Administrator przyjechał do Użytkownika w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Administrator świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Użytkownik zażądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

6.11.9 w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6.11.10 o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

6.11.11 zawartej w drodze aukcji publicznej;

6.11.12 o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

6.11.13 o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Użytkownika przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od umowy.

7. Dane osobowe

7.1 Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Euros Energy sp. z o.o. z siedzibą w Koprkach, ul. Macieja Rataja 4F, 05-850 Koprki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 0000363994, NIP: 5242717218, kapitał zakładowy w wysokości 442.200 złotych, e-mail: office@eurosenergy.com

7.2 Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:

7.2.1 imię i nazwisko,

7.2.2 adres zamieszkania,

7.2.3 adres instalacji urządzenia,

7.2.4 adres e-mail,

7.2.5 numer telefonu,

7.2.6 temperatury powietrza i wody oraz zmian tych temperatur w miejscu instalacji urządzenia.

7.3 Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

7.3.1 zawarcia i wykonania Umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest niezbędność ich przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

7.3.2 prowadzenia rachunkowości Administratora – podstawą prawną przetwarzania tych danych jest niezbędność ich przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze, wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

7.3.3 ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych przez Administratora jest prawnie uzasadniony interes, tj. możliwość dochodzenia przez Administratora roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

7.3.4 w pozostałych wypadkach dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

7.4 Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane innym podmiotom gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa, gdy jest to prawnie uzasadniony interes Administratora, bądź, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę. Ponadto dane te mogą być ujawniane również podmiotom wspierającym działania Administratora, takim jak firmy księgowe i współpracujące z Administratorem kancelarie prawne, firmy consultingowe i audytorskie, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie. Administrator będzie ujawniać powyższym podmiotom dane osobowe zawsze z poszanowaniem ich bezpieczeństwa, nakładając na te podmioty obowiązki zachowania tych danych w poufności.

7.5 Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne do świadczenia Usług.

7.6 Dane osobowe będą przetwarzane przez czas świadczenia Usług przez Administratora oraz terminy wynikające z przepisów prawa.

7.7 Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, na warunkach przewidzianych w RODO lub ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000), a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz uzyskania kopii danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ponadto Użytkownikowi przysługuje prawo do przeniesienia danych do innego administratora danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych. W przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych, przysługuje mu prawo cofnięcia tej zgody w każdym czasie, co nie będzie jednak miało wpływu na działania uprzednio podejmowane przez Administratora na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody.

7.8 W razie dodatkowych pytań Użytkownika odnośnie przetwarzania jego danych osobowych, może on się skontaktować z Administratorem pod adresem rodo@eurosenergy.com.

7.9 Wskazane w ust. 7.2.2 – 7.2.4 dane osobowe są niezbędne do świadczenia Usług.

7.10 Wskazane w ust. 7.2.5 – 7.2.6 dane osobowe nie są niezbędne do świadczenia Usług, ale ich niepodanie może uniemożliwiać korzystanie z niektórych funkcjonalności Aplikacji.

 

8. Pliki cookies

8.1 Aplikacja wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich przetwarzania są następujące:

8.1.1 pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer;

8.1.2 podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator;

8.1.3 pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu:

8.1.3.1 tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

8.1.3.2 utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;

8.1.3.3 zachowania informacji o poleceniach usług na potrzeby programu poleceń;

8.1.3.4 określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google;

8.1.4 W ramach Aplikacji stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.

8.1.5 Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

8.1.6 Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych.

8.1.7 Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

8.1.8 Administator może korzystać z remarketingu, czyli działań, dzięki którym sieci reklamowe mogą wyświetlić Użytkownikowi przekazy reklamowe dopasowane do zachowania Użytkownika w serwisie. Technologicznym warunkiem takich działań jest obsługa plików cookies.

8.1.9 W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google, Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

8.1.10 Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

8.1.10.1 Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Administrator zastrzega, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron internetowych.

8.1.10.2 W celu zarządzania ustawieniami cookies Użytkownik może dokonać stosownych zmian w ustawieniach używanej przez siebie przeglądarki internetowej.

 

9. Postanowienia końcowe

9.1 Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

9.2 Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu.

9.3 Administrator informuje Użytkowników o zmianie Regulaminu przy starcie Aplikacji, wyświetlając treść zmienionego Regulaminu i prosząc Użytkowników o złożenia oświadczenia, że zapoznali się z Regulaminem i akceptują jego treść.

9.4 W przypadku, gdy Użytkownik nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, ma prawo do rozwiązania umowy o świadczenie Usług. Umowa o świadczenie Usług ulega rozwiązaniu z momentem uzyskania przez Administratora informacji, o której mowa w zdaniu poprzednim.

9.5 W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik nie może korzystać z Aplikacji na dotychczasowych zasadach. Administrator wraz z momentem otrzymania oświadczenia o rozwiązaniu umowy, niezwłocznie usunie Konto Użytkownika.

9.6 Administrator zapewnia dostęp do Regulaminu za pośrednictwem Aplikacji w taki sposób, że możliwe jest jego pobranie, utrwalenie oraz wydrukowanie.

9.7 W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.