Dofinansowania

Dok energetyczny dla budynków wielorodzinnych

EUROS ENERGY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
pragnie poinformować, że realizuje projekt pt.:
„Dok energetyczny dla budynków wielorodzinnych”
współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
Działanie: 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie: 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Cele projektu:
Stworzenie nowego produktu w postaci kontenerowej maszynowni hybrydowych pomp ciepła umożliwiającej zasilanie budynków wielorodzinnych i wielkopowierzchniowych w ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania (CO), w chłód na potrzeby centralnego chłodzenia (CC) oraz w ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej (CWU). Produkt ten ma umożliwić zasilanie budynków nowych lub po termomodernizacji bez konieczności instalacji maszynowni w ich wnętrzu.
Planowane efekty:
Rezultatem projektu jest nowa w skali rynku światowego zintegrowana maszynownia hybrydowych pomp ciepła dedykowana dla zapewniania ciepła dla budynków wielorodzinnych i zespołu budynków.
Jest to kompletna maszynownia układu pomp ciepła wraz ze wszystkimi niezbędnymi pompami obiegowymi, rozdzielaczami, grupami bezpieczeństwa, naczyniami przeponowymi, zbiornikiem buforowym i zasobnikiem CWU wraz z pełną instalacją elektryczną oraz pełną automatyką przemysłową wraz z przestrzenią na pełny dostęp serwisowy. Stanowi to kompletny węzeł grzewczo-chłodniczy.
Wartość projektu:  6 540 625,92 PLN
Dofinansowanie projektu z UE:   4 941 088,89 PLN

EnergyStore

Euros Energy Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

„EnergyStore: Kształtowanie profilu zapotrzebowania na moc elektryczną przy jednoczesnej oszczędności zużycia energii i jej kosztu bez ingerencji w profil zapotrzebowania na energię użytkową”

Celem projektu jest opracowanie i demonstracja działania kompleksowego, inteligentnego układu sterującego wraz z elementami wykonawczymi, umożliwiającymi optymalizację profilu zapotrzebowania na energię, skojarzonego z mechanizmem DSR dla przedsiębiorstw wykorzystujących chłodnie lub mroźnie składowe.

Zgodnie z prognozą zapotrzebowania na energię elektryczną, w Polsce należy się spodziewać ograniczeń dostaw energii w najbliższych latach. Problem dysproporcji popytu i podaży jest jeszcze bardziej widoczny przy analizie przebiegów dobowych zużycia energii elektrycznej gdzie wyraźnie widać szczyty dzienne i doliny w nocy. Szczególnie krytyczna sytuacja występuje w lecie gdy moce wytwórcze i możliwości sieci przesyłowych są ograniczone ze względu na wysokie temperatury, przy jednoczesnym dużym zapotrzebowaniu na energię pobieraną przez systemy chłodnicze.

Opracowywane rozwiązanie jest wysoce innowacyjne oraz proekologiczne – dzięki zwiększeniu efektywności i optymalizacji zapotrzebowania na energię w oparciu o idee zrównoważonego gospodarowania zasobami.

W przyszłości oferowany układ może pociągnąć szereg zmian nie tylko w sektorze spożywczym, ale być również inspiracją dla innych małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce lub w całym regionie europejskim. Przewiduje się, że użytkownicy w bardziej świadomy sposób będą zarządzać infrastrukturą przy zrozumieniu reguł rządzących rynkiem energii.

Spodziewane efekty wdrożenia projektu:

  • zwiększenie funkcjonalności i użyteczności systemów EMS dla małych i średnich zakładów przemysłowych
  • unowocześnienie istniejących systemów – zrównoważone wykorzystanie zasobów
  • udoskonalenie technologii  pomp ciepła wykorzystujących płytka geotermię
  • optymalizacja procesu sterownia chłodniami i mroźniami
  • ochrona środowiska naturalnego – redukcja emisji oraz oszczędność energii

Wartość projektu: 9 507 499,02 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 7 341 784,71 zł

Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu

Euros Energy Sp. z o.o. zakończyła realizację projektu pt. „Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. DOTACJE NA INNOWACJE

6 Oś Priorytetowa – Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

Działanie 6.1 – Paszport do eksportu

Gekon – Generator Koncepcji Ekologicznych

Lider Euros Energy Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Opracowanie technologii wytwarzania kompaktowego ogrzewacza ciepłej wody użytkowej z pompą ciepła” w ramach programu Gekon – Generator Koncepcji Ekologicznych, współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zapytanie ofertowe numer 2018/05/04

Wynik zapytania ofertowego: Nierozstrzygnięte – brak ofert

Tytuł zamówienia: Realizacja zadań na stanowisku „Młodszy specjalista w zespole modelowania zagadnień termodynamicznych” ZO 2018/05/04

Euros Energy Sp. z o. o. zaprasza do złożenia ofert na realizację określonych poniżej usług w ramach projektu „Kształtowanie profilu zapotrzebowania na moc elektryczną przy jednoczesnej oszczędności zużycia energii i jej kosztu bez ingerencji w profil zapotrzebowania na energię użytkową.”, którego realizacja planowana jest w ramach konkursu 7/1.2/2016_IUSER współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 Sektorowe programy B+R, Program Sektorowy IUSER Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, w związku z realizacją projektu, o którym mowa wyżej. W szczególnych przypadkach, udzielenie niniejszego zamówienia może być uwarunkowane uzyskaniem zgody NCBiR.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań na stanowisku Młodszy Specjalista w zespole modelowania zagadnień termodynamicznych.

Pełna treść zapytania ofertowego oraz upublicznione postępowanie znajduje się:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

pod numerem 1112927

Zapytanie ofertowe numer 2018/05/03

Wynik zapytania ofertowego: Nierozstrzygnięte – brak ofert

Tytuł zamówienia: Realizacja zadań na stanowisku „Młodszy specjalista w zespole modelowania zagadnień termodynamicznych” ZO 2018/05/03

Euros Energy Sp. z o. o. zaprasza do złożenia ofert na realizację określonych poniżej usług w ramach projektu „Kształtowanie profilu zapotrzebowania na moc elektryczną przy jednoczesnej oszczędności zużycia energii i jej kosztu bez ingerencji w profil zapotrzebowania na energię użytkową.”, którego realizacja planowana jest w ramach konkursu 7/1.2/2016_IUSER współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 Sektorowe programy B+R, Program Sektorowy IUSER Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, w związku z realizacją projektu, o którym mowa wyżej. W szczególnych przypadkach, udzielenie niniejszego zamówienia może być uwarunkowane uzyskaniem zgody NCBiR.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań na stanowisku Młodszy Specjalista w zespole modelowania zagadnień termodynamicznych.

Pełna treść zapytania ofertowego oraz upublicznione postępowanie znajduje się:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

pod numerem 1112920

Zapytanie ofertowe numer 2018/04/02

Wynik zapytania ofertowego: Rozstrzygnięte

Tytuł zamówienia: Realizacja zadań na stanowisku „Specjalista w zespole modelowania zagadnień termodynamicznych”

Euros Energy Sp. z o. o. zaprasza do złożenia ofert na realizację określonych poniżej usług w ramach projektu „Kształtowanie profilu zapotrzebowania na moc elektryczną przy jednoczesnej oszczędności zużycia energii i jej kosztu bez ingerencji w profil zapotrzebowania na energię użytkową.”, którego realizacja planowana jest w ramach konkursu 7/1.2/2016_IUSER współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 Sektorowe programy B+R, Program Sektorowy IUSER Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, w związku z realizacją projektu, o którym mowa wyżej. W szczególnych przypadkach, udzielenie niniejszego zamówienia może być uwarunkowane uzyskaniem zgody NCBiR.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań na stanowisku Specjalista w zespole modelowania zagadnień termodynamicznych

Pełna treść zapytania ofertowego oraz upublicznione postępowanie znajduje się:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

pod numerem 1108119

  Pełna treść zapytania ofertowego

  Załącznik nr 1 do ZO 2018/04/02

Zapytanie ofertowe numer 2018/04/01

Wynik zapytania ofertowego: Nierozstrzygnięte

Tytuł zamówienia: Realizacja zadań na stanowisku „Młodszy specjalista w zespole modelowania zagadnień termodynamicznych”

Euros Energy Sp. z o. o. zaprasza do złożenia ofert na realizację określonych poniżej usług w ramach projektu „Kształtowanie profilu zapotrzebowania na moc elektryczną przy jednoczesnej oszczędności zużycia energii i jej kosztu bez ingerencji w profil zapotrzebowania na energię użytkową.”, którego realizacja planowana jest w ramach konkursu 7/1.2/2016_IUSER współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 Sektorowe programy B+R, Program Sektorowy IUSER Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, w związku z realizacją projektu, o którym mowa wyżej. W szczególnych przypadkach, udzielenie niniejszego zamówienia może być uwarunkowane uzyskaniem zgody NCBiR.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań na stanowisku Młodszy Specjalista w zespole modelowania zagadnień termodynamicznych

Pełna treść zapytania ofertowego oraz upublicznione postępowanie znajduje się:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

pod numerem 1108008

  Pełna treść zapytania ofertowego

  Załącznik nr 1 do ZO 2018/04/01

Archiwum

Ogłoszenia starsze niż 90 dni znajdują się w archiwum.

Zapytanie ofertowe nr 1/2/2017 z dnia 16.02.2017, godz. 8:00

Euros Energy Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert na realizację określonego poniżej zakresu zadań w projekcie, którego realizacja planowana jest w ramach konkursu 7/1.2/2016_IUSER

  Pobierz plik

Zapytanie ofertowe nr 1/12/2016 z dnia 15.12.2016, godz. 8:00

Euros Energy Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert na realizację określonego poniżej zakresu zadań w projekcie, którego realizacja planowana jest w ramach konkursu 7/1.2/2016_IUSER

  Pobierz plik